Privacyverklaring AVG

Rekers Management & Consultancy B.V., gevestigd aan Amersfoortseweg 38 3951 LC Maarn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Rekers Management & Consultancy B.V.
Amersfoortseweg 38
3951 LC Maarn
06-20 49 17 78
rmc-coaching.net

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rekers Management & Consultancy B.V. (hierna RMC) verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

* Voor- en achternaam;
* Adresgegevens;
* Telefoonnummer;
* E-mailadres;
* Persoonsgegevens, die je vrijwillig op basis van voorafgaande toestemming aan mij

verstrekt in correspondentie en/of in een coaching sessie.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hans.rekers@management-coach.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

RMC verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van één of meerdere van de onderstaande gronden:

* Het is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening;
* Wij hebben toestemming van je gekregen om de persoonsgegevens te verwerken;
* Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw gegevens.

RMC verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

* Om offertes voor onze dienstverlening te maken;
* Om facturatie en betaling te kunnen afhandelen;
* Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren;

* Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten;
* Om training & coaching sessies op maat te kunnen geven;
* Om de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

RMC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RMC) tussen zit. RMC gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Microsoft Outlook, Dropbox & Factuursturen.nl

RMC neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

RMC bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld Hoe lang we jouw persoonsgegevens bewaren of opslaan hangt af van de diensten die we aan je leveren en voor hoe lang je deze diensten nodig hebt. Aangezien we kandidaten met vaak jarenlang, potentieel gedurende hun hele carrière, ondersteunen met coaching, is het doel waarvoor we kandidaatsgegevens bewaren vaak van doorlopende aard. Wij zorgen er regelmatig voor dat gegevens worden opgeruimd en dat gegevens van onze kandidaten worden bijgewerkt om ervoor te zorgen dat:

(a) de gegevens die we ons bezit hebben nauwkeurig zijn en
(b) dat we gegevens niet te lang vasthouden.

Voor factuurgegevens hanteren wij de wettelijke fiscale bewaartermijn van 7 jaar na einde van de (coaching)overeenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden

RMC verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld de accountant), sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen..

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

RMC gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door RMC en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hans.rekers@management-coach.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

RMC wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RMC neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hans.rekers@management-coach.nl

Rekers management & consultancy